Polityka prywatności RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób prowadzących korespondencję z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działająca jako organ prowadzący niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej, działającą pod nazwą Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie, zwana dalej „Fundacją”.


W jakim celu i na jakiej podstawie Fundacją będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i ewentualnej współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest prowadzenie korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu.

Fundacja będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fundacji. Fundacja będzie również udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Jak długo Fundacja będzie przetwarzać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 3 lat.


Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

·         sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

·         żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·         żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

·         przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.


Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


 Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:


Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński,

e-mail: iod.liceum@polfarmex.pl  


Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów.

  • tags
  • author: alo / 2019-04-29 12:00:00