Ogólna inf. o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie


W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych podjęliśmy działania w celu ochrony i zachowania danych w poufności oraz przygotowaliśmy ogólną informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Akademickie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie dalej zwane Liceum.

W związku wdrożeniem wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” Liceum m.in.:

·           powołało zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,

·      wdrożyło na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Bezpieczeństwa, Procedury zarządzania systemem informatycznym.

·           Zastosowało środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt f RODO.

Liceum przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Przez bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.

Środkami ochrony objęte zostały wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych realizowane przez Liceum oraz wszelkie dokumenty zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Celem stosowania zabezpieczeń jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie właściwych zabezpieczeń, adekwatnych do przewidywanych zagrożeń oraz kategorii i ilości przetwarzanych danych osobowych.


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działającą jako organ prowadzący niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej, działającą pod nazwą Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie, zwany dalej „Administratorem”.


Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

a)       rekrutacji uczniów,

b)      odbywania nauki w Liceum,

c)       współpracy z opiekunami prawnymi uczniów ,

d)      zatrudniania osób w placówce,

e)      współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,

f)        współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.


Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane działalnością promocyjną lub integracyjną oraz związaną z publikowaniem informacji o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi   przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b) i c) RODO, a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b) RODO.

Dane przetwarzamy dodatkowo w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i personelu oraz ochrony mienia przetwarzamy dane osobowe w postaci wizerunku utrwalanego za pomocą monitoringu wizyjnego, dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie danych odbywa się w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy podania danych osobowych, zapewniona jest pełna dobrowolność. W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne, jednakże niezbędne do jej zawarcia.

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów – w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania – z art. 47 powyższej ustawy.


Jak długo Administrator oraz Liceum będą przetwarzać dane?

Państwa dane przechowujemy:

a)       w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego – przez okres nauki w naszym Liceum oraz przez 5 lat od jego zakończenia,

b)      w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem – dane osób zatrudnionych przed 01.01.2019 r. – przez okres 50 lat, dane osób zatrudnionych po 01.01.2019 r. – przez okres 10 lat,

c)       w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

d)      w przypadku danych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego – przez okres 1 miesiąca,

e)      w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.


Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

·         sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

·         żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·         żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

·         przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.


Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński,

E-mail: iod.liceum@polfarmex.pl

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.


  • tags
  • author: / 2019-04-27 00:00:00