Nauczanie Dwujęzyczne

Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystywaniu w edukacji szkolnej, oprócz języka polskiego, języka obcego jako drugiego pełnoprawnego języka nauczania. W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie, w oddziałach dwujęzycznych tym drugim językiem nauczania jest język angielski.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie nauczanie dwujęzyczne dotyczy klasy dwujęzycznej.

Uczeń klasy dwujęzycznej uzyska możliwość opanowania języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie, z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby zrealizować ten cel, dydaktyka języka angielskiego - jako przedmiotu obowiązkowego - odbywa się w zdecydowanie poszerzonym wymiarze godzin.

Uczniowie oddziałów dwujęzycznych uczą się także obowiązkowo wybranego przez siebie drugiego języka obcego nowożytnego. Dodatkowo, jeśli wyrażą taką wolę, otrzymają możliwość nauki trzeciego języka obcego. Języki te uczniowie mogą wybrać spośród bogatej oferty języków obejmującej: niemiecki, francuski, rosyjski.

Celem nauczania w klasach dwujęzycznych nie jest wyłącznie doskonalenie kompetencji językowych, w tym przełamywanie typowego dla wielu osób lęku przed mówieniem. Doskonała znajomość języka angielskiego to swoista wartość dodana. Szkole zależy przede wszystkim na przekazywaniu uczniom jak najszerszego zasobu wiedzy przedmiotowej, która przygotuje ich do egzaminu dojrzałości, a w dalszej perspektywie do studiów wyższych. Nauczyciele przedmiotów nauczanych bilingwalnie dostosują poziom języka do możliwości uczniów. Sprawnemu wdrażaniu nauczania dwujęzycznego sprzyja także praca w małych grupach – klasy liczące do 14 uczniów – oraz przewaga metod aktywizujących.

Dlaczego warto uczyć się w systemie dwujęzycznym?

Powodów jest wiele:
  • kształtuje umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym; uczeń przyswaja go w takim stopniu, że może się w nim uczyć, studiować, pracować;
  • w klasach dwujęzycznych młodzież uczy się dwutorowo – przyswaja wiedzę przedmiotową, a jednocześnie kształci kompetencje językowe;
  • uczeń może zdawać egzamin dojrzałości na poziomie dwujęzycznym, co zapewnia mu dodatkową korzyść (w postaci wysokiego przelicznika punktów) podczas rekrutacji na uczelnie wyższe;
  • zapewnia elitarną edukację w czasie studiów wyższych – absolwenci szkół dwujęzycznych są przez uczelnie wyższe w Polsce chętnie włączani w programy studiów prowadzonych w języku angielskim;
  • absolwenci studiów dwujęzycznych są z kolei najbardziej poszukiwani na rynku pracy;
  • edukacja dwujęzyczna w liceum przygotowuje do przyszłych studiów na uczelniach europejskich;
  • przygotowuje także do egzaminu państwowego z języka obcego i uzyskania certyfikatu;
  • w przyszłości przygotuje szkołę do wszczęcia procedury związanej z możliwością zdawania przez uczniów tzw. matury międzynarodowej.
  • tags
  • author: admin / 2017-04-10 09:11:00