Nauczanie Dwujęzyczne

Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystywaniu w edukacji szkolnej, oprócz języka polskiego, języka obcego jako drugiego pełnoprawnego języka nauczania. W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie, w oddziałach dwujęzycznych tym drugim językiem nauczania jest język angielski. Oznacza to, że nauczanie wybranych przedmiotów (co najmniej dwóch) prowadzone jest bilingwalnie - w języku polskim i w języku angielskim, wprowadzanym stopniowo.

Nauczanie dwujęzyczne – CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo - językowe. Metoda ta cieszy się również coraz większą popularnością wśród młodzieży.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie nauczanie dwujęzyczne jest prowadzone w klasie dwujęzycznej. Przedmioty nauczane dwujęzycznie to wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa oraz wychowanie fizyczne. Plany rozwoju nauczania dwujęzycznego zakładają w następnych latach poszerzenie oferty o kolejne przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologię i chemię.

Uczeń klasy dwujęzycznej uzyska więc możliwość opanowania języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie, z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa z wielu dziedzin wiedzy. Aby zrealizować ten cel, dydaktyka języka angielskiego - jako przedmiotu obowiązkowego - odbywa się w zdecydowanie poszerzonym wymiarze godzin (o 270 godzin więcej w cyklu nauczania, czyli średnio o 3 godziny tygodniowo w każdym roku nauki w liceum).

Uczniowie oddziałów dwujęzycznych uczą się także obowiązkowo wybranego przez siebie drugiego języka obcego nowożytnego. Dodatkowo, jeśli wyrażą taką wolę, otrzymają możliwość nauki trzeciego języka obcego. Języki te uczniowie mogą wybrać spośród bogatej oferty języków obejmującej: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski.

Nauczanie dwujęzyczne w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie realizują nauczyciele, którzy przede wszystkim w swojej dziedzinie (czyli jako nauczyciele przedmiotu) są specjalistami wysokiej klasy. Natomiast kompetencje językowe, potwierdzone dodatkowymi studiami w zakresie filologii angielskiej lub certyfikatami, są ich dodatkowym atutem. Celem nauczania w klasach dwujęzycznych nie jest wyłącznie doskonalenie kompetencji językowych, w tym przełamywanie typowego dla wielu osób lęku przed mówieniem. Doskonała znajomość języka angielskiego to swoista wartość dodana. Szkole zależy przede wszystkim na przekazywaniu uczniom jak najszerszego zasobu wiedzy przedmiotowej, która przygotuje ich do egzaminu dojrzałości, a w dalszej perspektywie do studiów wyższych. Język angielski jako drugi język nauczania wprowadzany będzie stopniowo, aż do uczynienia z niego jedynego narzędzia komunikacji na lekcji. Nauczyciele przedmiotów nauczanych bilingwalnie dostosują poziom języka do możliwości uczniów. Sprawnemu wdrażaniu nauczania dwujęzycznego sprzyja także praca w małych grupach – klasy liczące do 14 uczniów – oraz przewaga metod aktywizujących.

Dlaczego warto uczyć się w systemie dwujęzycznym?

Powodów jest wiele:
  • kształtuje umiejętność biegłego posługiwania się językiem obcym; uczeń przyswaja go w takim stopniu, że może się w nim uczyć, studiować, pracować;
  • w klasach dwujęzycznych młodzież uczy się dwutorowo – przyswaja wiedzę przedmiotową, a jednocześnie kształci kompetencje językowe;
  • uczeń może zdawać egzamin dojrzałości na poziomie dwujęzycznym, co zapewnia mu dodatkową korzyść (w postaci wysokiego przelicznika punktów) podczas rekrutacji na uczelnie wyższe;
  • zapewnia elitarną edukację w czasie studiów wyższych – absolwenci szkół dwujęzycznych są przez uczelnie wyższe w Polsce chętnie włączani w programy studiów prowadzonych w języku angielskim;
  • absolwenci studiów dwujęzycznych są z kolei najbardziej poszukiwani na rynku pracy;
  • edukacja dwujęzyczna w liceum przygotowuje do przyszłych studiów na uczelniach europejskich;
  • przygotowuje także do egzaminu państwowego z języka obcego i uzyskania certyfikatu;
  • w przyszłości przygotuje szkołę do wszczęcia procedury związanej z możliwością zdawania przez uczniów tzw. matury międzynarodowej.

Oddziały dwujęzyczne w szkole ponadgimnazjalnej to standard w większych miastach, przepustka do studiów na najlepszych uczelniach w Polsce i za granicą, a w dalszej perspektywie gwarancja ciekawej pracy. Na kutnowskim rynku edukacyjnym - to propozycja nowatorska, w naturalny sposób uzupełniająca i wzbogacająca istniejącą ofertę kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych.

  • tags
  • author: admin / 2017-04-10 09:11:00